Algemene voorwaarden

1. Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: 

“DDS Kerstdrive” welke georganiseerd wordt door SBC Dombo, Bridgeclub Oog in Al (BCO) en Bridgeclub Door Durf Sterk (DDS).

1.2 Organisator:

De toernooicommissie van de genoemde organiserende verenigingen.

1.3 Deelnemer:

De natuurlijke persoon die zichzelf (al dan niet met partner) heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst:

De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.


 
2. Deelname
 
2.1

Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld van het Evenement volledig is voldaan. Door het inschrijfgeld te betalen geeft Deelnemer aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

2.2

Inschrijfgelden worden kosteloos gerestitueerd na annulering tot 1 week voor de kerstdrive. Vanaf 1 week voor de kerstdrive worden inschrijfgelden in geen enkel geval gerestitueerd.

2.3

Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
 


3. Aansprakelijkheid
 
3.1

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.2

Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.3

Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Bridgeclub Oog in Al is geregistreerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 40478214, Waldeck Pyrmontkade 13, 3583 TW Utrecht
Algemene voorwaarden | Privacy | Contactformulier | Voor dringende vragen bel: Joke Ederveen, 06 463 77 226, Theo van Munnen, 06 290 22 766, of stuur een e-mail naar ddskerstdrive@gmail.com

Realisatie website: Thailo van Ree. Vormgeving: Bakabaka Design. © 2015 SBC Dombo, Bridgeclub Oog in Al (BCO), Bridgeclub Door Durf Sterk (DDS).